نرخ و قیمت

 • 2021-10-11

با قیمت برنامه سرمایه گذاری COUTTS و همچنین نرخ مالیات ، مسافر و نرخ بهره بمانید.

هست در نام صندوق واحد پول ناو تاریخ
IE00ByyCCK33 PORTERFORT PORTFORIO 5 CLASS A - جمع آوری GBP 1. 7525 24/11/2022
IE00Byycch04 PORTERFORM PORTFORIO 4 CLASS A - جمع آوری GBP 1. 5315 24/11/2022
IE00Byyccf89 PORTERFORM PORTFORIO 3 صندوق کلاس A - جمع آوری GBP 1. 3546 24/11/2022
IE00Byyccc58 PORTERFORM PORTFORIO 2 CLASS A - جمع آوری GBP 1. 2393 24/11/2022
IE00Byycc925 PORTERFORT PORTFORIO 1 صندوق کلاس A - جمع آوری GBP 1. 1014 24/11/2022

صفحه آخرین به روز شده: شنبه 26 نوامبر 16:29:12 CET 2022

هست در نام صندوق واحد پول ناو تاریخ
IE00B84BGB71 Coutts Multi Asset صندوق دفاعی جهانی USD کلاس A - جمع آوری دلار آمریکا 1. 2491 10/11/2022
IE00B843XM30 Coutts Multi Asset صندوق دفاعی جهانی USD کلاس A - توزیع دلار آمریکا 0. 9406 10/11/2022
IE00B88STH10 Coutts Multi Asset صندوق دفاعی جهانی USD کلاس B - جمع آوری دلار آمریکا 1. 2070 10/11/2022
IE00B833BW02 Coutts Multi Asset صندوق دفاعی جهانی یورو کلاس A - جمع آوری یورو 0. 8111 10/11/2022
IE00B7WJ7T17 Coutts Multi Asset صندوق دفاعی جهانی EUR کلاس A - توزیع یورو 0. 8937 10/11/2022
IE00B8863623 Coutts Multi Asset صندوق دفاعی جهانی یورو کلاس B - توزیع یورو 0. 7043 10/11/2022
IE00B847NQ91 Coutts Multi Asset صندوق دفاعی جهانی GBP کلاس A - جمع آوری GBP 0. 7703 10/11/2022
IE00B84F0Q28 Coutts Multi Asset صندوق دفاعی جهانی GBP کلاس A - توزیع GBP 0. 6495 10/11/2022
IE00B88CQV62 Coutts Multi Asset صندوق دفاعی جهانی GBP کلاس B - جمع آوری GBP 0. 7293 10/11/2022
IE00BN6J7R78 Coutts Multi Asset صندوق دفاعی جهانی USD کلاس D - توزیع دلار آمریکا 0. 8513 10/11/2022
IE00B7N6GK59 Coutts Multi Asset صندوق جهانی متعادل USD کلاس A - جمع آوری دلار آمریکا 1. 4672 10/11/2022
IE00B887GQ67 Coutts Multi Asset صندوق جهانی متعادل USD کلاس A - توزیع دلار آمریکا 1. 3484 10/11/2022
IE00B6RYFN41 Coutts Multi Asset صندوق جهانی متعادل USD کلاس B - جمع آوری دلار آمریکا 1. 4061 10/11/2022
IE00B7XG9J52 Coutts Multi Asset صندوق جهانی متعادل USD کلاس B - توزیع دلار آمریکا 1. 2734 10/11/2022
IE00B83TTJ12 Coutts Multi Asset Fund Balanced Fund Eur کلاس A - جمع آوری یورو 0. 9319 10/11/2022
IE00B88VF164 Coutts Multi Asset صندوق تعادل جهانی EUR کلاس A - توزیع یورو 0. 9789 10/11/2022
IE00B8HHZ370 Coutts Multi Asset Fund Balanced Fund Eur Class B - جمع آوری یورو 0. 9077 10/11/2022
IE00B8HJPR77 Coutts Multi Asset Fund Balanced Fund Eur Class B - توزیع یورو 0. 8195 10/11/2022
IE00B8HJ2K93 Coutts Multi Asset صندوق جهانی متعادل CHF کلاس B - جمع آوری CHF 1. 0706 10/11/2022
IE00B88QH046 Coutts Multi Asset Fund Global Global GBP GBP کلاس A - جمع آوری GBP 0. 8585 10/11/2022
IE00B8H9QB89 Coutts Multi Asset Fund Balanced Fund GBP کلاس A - توزیع GBP 0. 7730 10/11/2022
IE00B8BJYL03 Coutts Multi Asset Fund Global Fund GBP GBP کلاس B - جمع آوری GBP 0. 7145 10/11/2022
IE00B8H9SR89 Coutts Multi Asset Fund Global Fund GBP GBP کلاس B - توزیع GBP 0. 7343 10/11/2022
IE00BN6J7Q61 Coutts Multi Asset صندوق جهانی متعادل USD کلاس D - توزیع دلار آمریکا 0. 9302 10/11/2022
IE000SRJA924 صندوق چند دارایی Coutts صندوق تعادل جهانی GBP کلاس D - توزیع GBP 0. 9207 10/11/2022
IE00B8HFJZ12 Coutts Multi Asset صندوق رشد جهانی USD کلاس A - جمع آوری دلار آمریکا 1. 5788 10/11/2022
IE00B87DR516 Coutts Multi Asset صندوق رشد جهانی USD کلاس A - توزیع دلار آمریکا 1. 6389 10/11/2022
IE00B8HFM307 صندوق رشد جهانی چند دارایی Coutts USD کلاس B - انباشته دلار آمریکا 1. 5845 10/11/2022
IE00B8HFN487 صندوق رشد جهانی چند دارایی Coutts EUR کلاس A - انباشته یورو 1. 0413 10/11/2022
IE00B87D3972 صندوق رشد جهانی چند دارایی Coutts EUR کلاس A - توزیع یورو 1. 0948 10/11/2022
IE00B749PG25 صندوق رشد جهانی چند دارایی Coutts GBP کلاس A - انباشته GBP 0. 9478 10/11/2022
IE00B7ZRMS60 صندوق رشد جهانی چند دارایی Coutts GBP کلاس A - توزیع GBP 0. 9261 10/11/2022
IE00B7KS1X21 صندوق رشد جهانی چند دارایی Coutts GBP کلاس B - انباشته GBP 0. 8780 10/11/2022
IE000WGP4TH3 Coutts Multi Asset Fund صندوق رشد جهانی GBP کلاس D - توزیع GBP 0. 8971 10/11/2022

آخرین به روز رسانی صفحه: شنبه 12 نوامبر 17:05:01 CET 2022

هست در نام صندوق واحد پول ناو تاریخ
IE00BD2M9P24 Equator US Equity Fund USD کلاس B - توزیع دلار آمریکا 1. 7337 21/07/2022
IE00BD2M9M92 Equator US Equity Fund USD کلاس C - توزیع دلار آمریکا 1. 7362 21/07/2022
IE00BD2M9X08 Equator US Equity Fund GBP (غیر پوششی) کلاس B - توزیع GBP 1. 8074 21/07/2022
IE00BD2M9W90 Equator US Equity Fund GBP (غیر پوششی) کلاس C - توزیع GBP 1. 8073 21/07/2022
IE00BD2M9R48 Equator UK Sov Bond Fund GBP کلاس B - توزیع GBP 0. 9164 21/07/2022
IE00BD2M9Q31 Equator UK Sov Bond Fund GBP کلاس C - توزیع GBP 0. 9174 21/07/2022
IE00BD2M9L85 Equator UK Equity Fund GBP کلاس B - توزیع GBP 1. 0922 21/07/2022
IE00BD2M9K78 Equator UK Equity Fund GBP کلاس C - توزیع GBP 1. 0922 21/07/2022

آخرین به روز رسانی صفحه: چهارشنبه 03 اوت 17:00:04 CEST 2022

حساب جاری و حساب ذخیره وام مسکن

قبلی جدید
نرخ ناخالص p. a AER نرخ ناخالص p. a AER
0. 00٪ 0. 00٪ 0. 00٪ 0. 00٪

حساب رزرو خصوصی

نرخ ناخالص p. a. AER
1 پوند - 999999 پوند 0. 80٪ 0. 80٪
1 میلیون پوند - 2999999 پوند 0. 80٪ 0. 80٪
3 میلیون پوند - 9999999 پوند 1. 00٪ 1. 00٪
10 میلیون پوند + 1. 25٪ 1. 26٪
 • سود به صورت سه ماهه پرداخت می شود که به این معنی است که شما یک نرخ بهره در کل موجودی حساب خود دریافت می کنید
 • نرخ از 6 دسامبر 2022 قابل اجرا است
یورو نرخ ناخالص p. a. AER
1 یورو - 249999 یورو 0. 25٪ 0. 25٪
250000 یورو + 0. 25٪ 0. 25٪
 • بهره هر سه ماهه به صورت پلکانی محاسبه می شود، به این معنی که شما یک نرخ بهره به کل موجودی حساب خود پرداخت می کنید
 • نرخ از 6 دسامبر 2022 قابل اجرا است
نرخ ناخالص p. a. AER
$1 - $2, 999, 999 0. 70٪ 0. 70٪
3, 000, 000 دلار + 0. 80٪ 0. 80٪
 • سود به صورت سه ماهه پرداخت می شود که به این معنی است که شما یک نرخ بهره در کل موجودی حساب خود دریافت می کنید
 • نرخ از 6 دسامبر 2022 قابل اجرا است

حساب اطلاعیه خصوصی

اطلاعیه 35 روزه نرخ ناخالص p. a. AER
£ 1 - £ 2, 999, 999 1. 25٪ 1. 26٪
3 میلیون پوند + 1. 30٪ 1. 31٪
 • سود ماهانه به صورت پلکانی پرداخت می شود، به این معنی که شما یک نرخ بهره در کل موجودی حساب خود دریافت می کنید.
 • نرخ از 6 دسامبر 2022 قابل اجرا است
 • برای هر برداشت 35 روز اخطار لازم است
اطلاعیه 60 روزه نرخ ناخالص P. A. AER
£ 1 - £ 2, 999, 999 1. 40٪ 1. 41٪
3 میلیون پوند + 1. 50٪ 1. 51٪
 • سود ماهانه به صورت پلکانی پرداخت می شود، به این معنی که شما یک نرخ بهره در کل موجودی حساب خود دریافت می کنید.
 • نرخ از 6 دسامبر 2022 قابل اجرا است
 • برای هر برداشت 60 روز اخطار لازم است
اطلاعیه روز 95 نرخ ناخالص p. a. AER
£ 1 - £ 2, 999, 999 1. 60٪ 1. 61٪
3 میلیون پوند + 1. 70٪ 1. 71٪
 • سود ماهانه به صورت پلکانی پرداخت می شود، به این معنی که شما یک نرخ بهره در کل موجودی حساب خود دریافت می کنید.
 • نرخ از 6 دسامبر 2022 قابل اجرا است
 • برای هر برداشت 95 روز اخطار لازم است

ISA نقدی

تعادل نرخ ناخالص p. a. AER
1 پوند - 249999 پوند 1. 50٪ 1. 51٪
250000 پوند و بیشتر 2. 00٪ 2. 02٪
 • سود سه ماهه پرداخت می شود.
 • نرخ از 6 دسامبر 2022 قابل اجرا است

نرخ وام مسکن

تایپ کنید نرخ هزینه کلی برای مقایسه کارمزد محصول هزینه بازپرداخت زودهنگام
مسکونی 5. 25٪ 5. 25٪ APRC N/A بدون هزینه بازپرداخت پیش از موعد
خرید برای اجازه 5. 25٪ 5. 25٪ APRC
مسکونی - افست 5. 75٪ 5. 75٪ APRC
خرید به اجاره - افست 5. 75٪ 5. 75٪ APRC
 • نرخ وام مسکن خانه، نرخ متغیر استاندارد Coutts است و مقصد تسهیلات ردیاب/نرخ ثابت سررسید است. وام مسکن افست بر اساس نرخ وام مسکن آفست خانه مطابق با جزئیات بالا سررسید می‌شود
 • همه نرخ ها در معرض تغییر هستند

حساب ذخیره وام مسکن

نرخ نرخ پیگیری (متغیر) هزینه کلی برای مقایسه حداکثر LTV کارمزد محصول هزینه بازپرداخت زودهنگام
5. 25٪ 5. 25٪ 5. 6٪ APRC تا 75% بسته به ارزش گذاری ملک 0. 25٪ (حداقل 1000 پوند) هزینه سالانه 250 پوند بدون هزینه بازپرداخت پیش از موعد

وام مسکن 750, 000 پوندی تنها با بهره قابل پرداخت در طی 25 سال در نرخ حساب ذخیره وام مسکن متغیر ما به میزان 4. 25٪، به یک پرداخت بهره اولیه 3439. 79 پوند و به دنبال آن 99 پرداخت سه ماهه (حداکثر 8034. 25 پوند) و یک پرداخت نهایی نیاز دارد. کل مبلغ قابل پرداخت 1, 558, 801. 82 پوند خواهد بود که از مبلغ وام به اضافه بهره (808, 801. 82 پوند) و کارمزد محصول (1, 875 پوند) و کارمزد سالانه (250 پوند) تشکیل شده است. هزینه کلی برای مقایسه 4. 3% نماینده APRC است.

 • برای نرخ و قیمت در محدوده محصولات وام مسکن فعلی ما، لطفاً به ماشین حساب وام مسکن ما مراجعه کنید.

نرخ های LIBOR

رهن‌ها و وام‌های مرتبط LIBOR به نرخ تسویه سود (یا هر مدیر دیگری با آن نرخ) مرجع ICE Benchmark Administration Limited (ICE). برای اطلاع از جزئیات نرخ های فعلی و تاریخی LIBOR لطفا از این وب سایت دیدن کنید.

نرخ پایه و نرخ استقراض

نرخ
نرخ پایه Coutts 3. 50٪
نرخ وام غیرمجاز Coutts (بدون هماهنگی قبلی) 8. 0٪ + نرخ پایه Coutts
نرخ پایه ارز Coutts EUR 2. 50٪
نرخ پایه ارز Coutts USD 4. 50٪
نرخ پایه ارز Coutts CHF 1. 00٪
نرخ پایه ارز Coutts JPY 0. 30٪
نرخ پایه ارز Coutts AUD 3. 10٪
نرخ پایه ارز Coutts HKD 4. 75٪
نرخ وام غیرمجاز Coutts (بدون هماهنگی قبلی) غیر پوند 8. 50٪

حساب سرمایه معاملاتی و نگهداری

قبلی جدید
تعادل نرخ ناخالص p. a. AER نرخ ناخالص p. a. AER
تمامی مانده های اعتباری N/A N/A 0. 00٪ 0. 00٪

سهام و سهام حساب سرمایه ISA

قبلی جدید
تعادل نرخ ناخالص p. a. AER نرخ ناخالص p. a. AER
تمامی مانده های اعتباری 0. 25٪ 0. 25٪ 0. 05٪ 0. 05٪
 • نرخ جدید از 1 ژانویه 2017 اعمال می شود.

نرخ های بهره اختیاری و مشاوره ای پرتفوی

حساب درآمد حساب سرمایه
نرخ ناخالص p. a. AER نرخ ناخالص p. a. AER
£ 1 - £ 2, 999, 999 0. 80٪ 0. 80٪ 3. 50٪ 3. 50٪
3 میلیون پوند - 9999999 پوند 1. 00٪ 1. 00٪ 3. 50٪ 3. 50٪
10 میلیون پوند + 0. 25٪ 0. 25٪ 3. 50٪ 3. 50٪
 • آخرین به روز رسانی نرخ ها در 16 دسامبر 2022
 • ارقام فوق معرف حساب «سرمایه» پرتفوی است. موجودی‌هایی که در حساب «درآمد» پورتفولیو نگهداری می‌شوند، همان نرخ بهره را دریافت می‌کنند که حساب ذخیره خصوصی (برای اطلاعات بیشتر به نرخ‌های «حساب ذخیره خصوصی» مراجعه کنید).
حساب درآمد حساب سرمایه
نرخ ناخالص p. a. AER نرخ ناخالص p. a. AER
1 یورو + 0. 25٪ 0. 25٪ 1. 50٪ 1. 50٪
 • آخرین به روز رسانی نرخ ها در 12 دسامبر 2022
 • ارقام فوق معرف حساب «سرمایه» پرتفوی است. موجودی‌هایی که در حساب «درآمد» پورتفولیو نگهداری می‌شوند، همان نرخ بهره را دریافت می‌کنند که حساب ذخیره خصوصی (برای اطلاعات بیشتر به نرخ‌های «حساب ذخیره خصوصی» مراجعه کنید).
حساب درآمد حساب سرمایه
نرخ ناخالص p. a. AER نرخ ناخالص p. a. AER
1 تا 2999999 دلار 0. 70٪ 0. 70٪ 3. 75٪ 3. 75٪
3 میلیون دلار + 0. 80٪ 0. 80٪ 3. 75٪ 3. 75٪
 • آخرین به روز رسانی نرخ ها در 12 دسامبر 2022
 • ارقام فوق معرف حساب «سرمایه» پرتفوی است. موجودی‌هایی که در حساب «درآمد» پورتفولیو نگهداری می‌شوند، همان نرخ بهره را دریافت می‌کنند که حساب ذخیره خصوصی (برای اطلاعات بیشتر به نرخ‌های «حساب ذخیره خصوصی» مراجعه کنید).
حساب درآمد حساب سرمایه
نرخ ناخالص p. a. AER نرخ ناخالص p. a. AER
1 CHF + 0. 00٪ 0. 00٪ 0. 50٪ 0. 50٪
 • آخرین به روز رسانی نرخ ها در 18 نوامبر 2022
حساب درآمد حساب سرمایه
نرخ ناخالص p. a. AER نرخ ناخالص p. a. AER
¥1 + -0. 30٪ -0. 30٪ -0. 10٪ -0. 10٪
 • آخرین به روز رسانی نرخ ها در 18 نوامبر 2022

نرخ برای حساب ها

دیگر در دسترس نیست

شماره ذخیره وفاداری دوم

قبلی جدید
سال 1 AER/نرخ ناخالص p. a. سال 2 AER/نرخ ناخالص p. a. سال 3 AER/نرخ ناخالص p. a. سال 1 AER/نرخ ناخالص p. a. سال 2 AER/نرخ ناخالص p. a. سال 3 AER/نرخ ناخالص p. a.
25 میلیون پوند + 0. 00٪ 0. 00٪ 0. 00٪ 0. 00٪ 0. 00٪ 0. 00٪
1 میلیون پوند - 25 میلیون پوند 1. 50٪ 1. 75٪ 2. 00٪ 0. 75٪ 1. 00٪ 1. 25٪
100000 پوند - 999999 پوند 1. 30٪ 1. 55٪ 1. 80٪ 0. 50٪ 0. 75٪ 1. 00٪
1 پوند - 99999 پوند 0. 00٪ 0. 00٪ 0. 00٪ 0. 00٪ 0. 00٪ 0. 00٪
 • سود سالانه پرداخت می شود.
 • نرخ های بهره شامل یک نرخ متغیر اساسی، نرخ سال 1 همانطور که در بالا نشان داده شده است، به علاوه یک پاداش ثابت 0. 25٪ پرداخت شده در سال 2 و 0. 50٪ در سال 3 پرداخت شده است. شما مجاز به انجام یک برداشت در سال (یعنی از تاریخ سالگرد افتتاح حساب) هستید. قبل از برداشت باید 95 روز اخطار ارائه دهید و فقط یک بار در سال مجاز به ارائه اخطار هستید.
 • نرخ جدید از 30 اوت 2013 اعمال می شود.

حساب ذخیره کسب و کار

نرخ ناخالص P. A. AER
£ 1 - £ 2, 999, 999 0. 80٪ 0. 80٪
3 میلیون پوند - 9999999 پوند 0. 80٪ 0. 80٪
10 میلیون پوند + 0. 85٪ 0. 85٪
 • سود سه ماهه پرداخت می شود
 • نرخ از 6 دسامبر 2022 قابل اجرا است
یورو نرخ ناخالص P. A. AER
1 یورو - 249999 یورو 0. 10٪ 0. 10٪
250000 یورو و بیشتر 0. 10٪ 0. 10٪
 • سود هر سه ماهه دریافت می شود
 • این نرخ از 25 اکتبر 2022 اعمال می شود
نرخ ناخالص P. A. AER
$1 - $2, 999, 999 0. 25٪ 0. 25٪
3 میلیون دلار + 0. 25٪ 0. 25٪
 • سود سه ماهه پرداخت می شود
 • این نرخ از 25 اکتبر 2022 اعمال می شود

حساب رزرو مشتریان

نرخ ناخالص p. a. AER
£ 1 - £ 2, 999, 999 0. 80٪ 0. 80٪
3 میلیون پوند + 0. 85٪ 0. 85٪

سود سه ماهه پرداخت می شود

نرخ از 6 دسامبر 2022 قابل اجرا است

حساب اعلان 30 روزه

نرخ ناخالص p. a. AER
£ 1 - £ 2, 999, 999 0. 90٪ 0. 90٪
3 میلیون پوند + 0. 95٪ 0. 95٪

نرخ از 6 دسامبر 2022 قابل اجرا است

برای هر برداشت 30 روز اخطار لازم است

حساب اطلاعیه 90 روزه

نرخ ناخالص p. a. AER
£ 1 - £ 2, 999, 999 1. 30٪ 1. 31٪
3 میلیون پوند + 1. 35٪ 1. 36٪

نرخ از 6 دسامبر 2022 قابل اجرا است

برای هر برداشت 90 روز اخطار لازم است

نرخ پایه و نرخ استقراض

نرخ
نرخ پایه Coutts 3. 00٪
نرخ وام غیرمجاز Coutts (بدون هماهنگی قبلی) 8. 0٪ p. a.+ نرخ پایه Coutts. pa

نرخ معادل سالانه ("AER") نرخ تصوری است که نرخ بهره ناخالص را نشان می دهد که گویی به صورت سالانه پرداخت و ترکیب می شود.

«ناخالص» نرخ بهره قبل از کسر مالیات بر درآمد به نرخی است که طبق قانون انگلستان لازم است.

سود هر سه ماهه پس از کسر مالیات بر درآمد (در صورت وجود) به نرخ مقرر در قانون پرداخت خواهد شد.

همه نرخ ها در معرض تغییر هستند.

مشتریان غیر شخصی (مشتریان غیر شخصی بانکداری تجاری، تجاری و خصوصی)
میزان لبه COF نرخ کل مشتری نماینده EAR هزینه تنظیم*
0-25000 پوند 3. 5٪ 3. 00٪ 6. 5٪ 6. 66٪ 1. 5٪ (حداقل هزینه 150 پوند)
4. 32% مشتریان غیر شخصی (مشتریان غیر شخصی بانکداری تجاری، تجاری و خصوصی)
 • هزینه تنظیم 1. 2٪ از حد مجاز (حداقل هزینه 1500 پوند) است.
 • لطفاً با مدیر روابط خود در مورد نیازهای وام خود، از جمله برای استقراض بیش از 25000 پوند، صحبت کنید
 • سود حساب شما روزانه بر اساس موجودی و نرخ پایان روز محاسبه می شود و هر سه ماه یکبار به حساب شما شارژ می شود.
 • نماینده EAR (نرخ سالانه موثر) برای مقاصد مقایسه استفاده می شود و نرخ بهره سالانه را نشان می دهد که ما به طور منطقی انتظار داریم حداقل 51٪ از مشتریانی که برای آن پذیرفته شده اند و قرارداد اضافه برداشت را منعقد می کنند دریافت کنند. با استفاده از نرخ بهره ای که در صورت اضافه برداشت برای یک سال باقی مانده اید، تعداد دفعات دریافت سود و تأثیر بهره مرکب بر بدهی شما محاسبه می شود. نماینده EAR شامل سایر هزینه ها یا هزینه ها نمی شود.
واحد پول نام ارز شما با پوند خرید می کنید شما به GBP می فروشید
درهم امارات AED درهم امارات 4. 4376 4. 5283
AUD AUD دلار استرالیا 1. 8026 1. 8392
CAD دلار کانادا CAD 1. 6471 1. 6804
CHF CHF فرانک سوئیس 1. 1203 1. 143
CNY CNY رنمینبی فراساحلی چین 8. 4352 8. 606
CZK کرون چک CZK 27. 5275 28. 1127
DKK DKK کرون دانمارک 8. 4428 8. 6137
یورو یورو یورو 1. 1351 1. 1584
HKD HKD دلار هنگ کنگ 9. 3982 9. 5876
HUF HUF فورینت مجارستان 461. 1596 471. 0269
INR INR روپیه هند 100. 0941 102. 1162
JPY JPY ین ژاپن 166. 0059 169. 3739
NOK کرون نروژ NOK 11. 8822 12. 1312
NZD دلار نیوزلند NZD 1. 8995 1. 9393
PLN زلوتی لهستانی PLN 5. 319 5. 4354
SAR SAR ریال عربستان 4. 5438 4. 6365
SEK کرون سوئد SEK 12. 465 12. 7234
SGD SGD دلار سنگاپور 1. 6387 1. 6732
THB THB بات تایلند 42. 2598 43. 1356
تلاش كردن لیر جدید ترکیه را امتحان کنید 22. 5174 22. 993
دلار آمریکا USD دلار آمریکا 1. 2082 1. 2331
ZAR ZAR راند آفریقای جنوبی 21. 1446 21. 5852

آخرین به روز رسانی صفحه: دوشنبه 19 دسامبر 07:00:00 CET 2022

تصویر

هنگام خرید ارز خارجی با پوند از ستون "شما با پوند خرید می کنید" استفاده کنید.

 • برای مثال، اگر 1000 پوند یورو می‌خرید، این نرخ در ستون «با پوند خرید می‌کنید» اعمال می‌شود. اگر این نرخ برای اهداف توضیحی "1. 1154" باشد، 1115. 40 یورو (1000 GBP X 1. 1154) دریافت خواهید کرد.
 • اگر از یک حساب استرلینگ به ارزش 1000 یورو پرداخت می کردید، مبلغی که باید برداشت شود 896. 54 پوند (1000/1. 1154 یورو) خواهد بود.
 • وقتی ارز خارجی را به پوند می فروشید از ستون «شما به پوند پوند می فروشید» استفاده کنید.
 • اگر به ما یورو می‌فروشید، نرخی است که در ستون «شما به GBP می‌فروشید» اعمال می‌شود. اگر این نرخ برای اهداف توضیحی '1. 1384' باشد، برای 1000 یورو 878. 43 پوند (1000 یورو/1384/1 یورو) دریافت خواهید کرد.
 • اگر از یک حساب یورو به ارزش 1000 پوند پرداخت می کردید، مبلغی که باید برداشت شود 1138. 40 یورو (1000 GBP X 1. 1384) خواهد بود.

اینها فقط نرخ‌های نشان‌دهنده هستند و پرداخت‌هایی که توسط Coutts از طرف شما انجام یا دریافت می‌شود، با نرخ‌های رایج در آن زمان تبدیل می‌شوند. این نرخ‌ها برای اسکناس ارز یا چک‌های مسافرتی اعمال نمی‌شود.

هنگام تکمیل پرداخت بین المللی، یک کارمزد حاشیه FX (همچنین به عنوان "گسترش" شناخته می شود) مشاهده خواهید کرد. از طریق کانال های دیجیتال (آنلاین یا موبایل بانک) و Coutts 24، این یک کارمزد متغیر است که در نرخ ارز لحاظ نمی شود. قبل از تکمیل پرداخت، حاشیه به عنوان هزینه جداگانه در صفحه بررسی نشان داده می شود.

هنگام انجام معاملاتی که شامل ارز خارجی در Coutts Online می شود، نرخ ارزی که دریافت می کنید بر اساس موارد زیر است:

 • خدمات خزانه داری Coutts به عنوان قیمت ساز اصلی برای معاملات مشتری عمل می کند.
 • نرخ FX با ارجاع به مظنه های عمده فروشی بین بانکی که از رویترز یا بازارهای NatWest به عنوان پیشنهاد یا درخواست نقل شده است، تعیین می شود. نرخ مرجع ممکن است بسته به کانال متفاوت باشد.

نرخ ارز که در مورد هر تبدیل ارزی که در رابطه با این سرویس انجام می شود ، دریافت خواهید کرد با مراجعه به نرخ بازار ارزی تعیین می شود. ما بسته به اینکه آیا شما در حال خرید یا فروش ارز خارجی هستید ، از پیشنهاد و پیشنهاد نقل شده ، که از نرخ ارز به آن اضافه یا کم می شود ، اضافه خواهیم کرد. این گسترش متغیر خواهد بود و توسط طیف وسیعی از عوامل از جمله نوع معامله ، اندازه ، ارزها ، شرایط غالب بازار و هزینه کلی انجام معامله تعیین می شود.

Coutts حداکثر 1 ٪ کمیسیون در کلیه معاملات FX را شارژ می کند. اگر در حال انجام معامله بیشتر از 100،000 پوند هستید ، ممکن است با تماس با بانکدار خصوصی ، COUTTS 24 یا میز معاملات FX ، می توانید نرخ ترجیحی را دریافت کنید.

برای هرگونه معاملات کارت انجام شده در ارزهای غیر از استرلینگ ، معامله با استفاده از ویزا یا مسترکارد با استفاده از نرخ ارز در روز پردازش معامله به استرلینگ تبدیل می شود. برای مقایسه نرخ ارز و ویزا یا مستر کارت برای امروز در برابر بانک مرکزی اروپا (ECB) ، لطفاً نوع و ارز مربوط به کارت را در زیر انتخاب کنید.

کارت اعتباری کارت اعتباری کارت ابریشم کارت نقدی کارت نقدی کارت کارت ویزیت کارت نقدی کارت نقدی کارت نقدی کارت نقدی کارت نقدی (MasterCard)

ثبت دیدگاه

مجموع دیدگاهها : 0در انتظار بررسی : 0انتشار یافته : ۰
قوانین ارسال دیدگاه
 • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
 • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
 • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.