پایگاه پولی ایران: استفاده: اسکناس و سکه در گردش

  • 2021-11-27

پایگاه پولی ایران: استفاده: اسکناس و سکه در گردش در سپتامبر 2018 533,000. 000 میلیارد ریال گزارش شد. این رقم نسبت به رقم قبلی 520,300.000 میلیارد ریال برای جون 2018 افزایش یافته است. پایگاه پولی ایران: استفاده: اسکناس و سکه در گردش به صورت فصلی با میانگین 10195.750 میلیارد ریال از جون 1973 تا سپتامبر 2018 با 182 مشاهده به روز می شود. این داده ها در مارس 2018 به بالاترین سطح خود یعنی 534,500.000 میلیارد ریال و در جون 1973 به رکورد 78.100 میلیارد ریال رسید. پایگاه پولی ایران: استفاده: اسکناس و سکه در گردش اطلاعات همچنان فعال است و توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران گزارش می شود. داده ها در زیر پایگاه داده جهانی ایران جدول مادون قرمز طبقه بندی شده است.کا001: پایه پولی.

مشاهده پایگاه پولی ایران: استفاده: اسکناس و سکه در گردش از جون 1973 تا دسامبر 2017 در نمودار:

پایگاه پولی ایران چه بود: استفاده: یادداشت & سکه در گردش خون در دسامبر 2017?

اخرین قبلی حداقل حداکثر واحد فرکانس دامنه
460,800. 00 دسامبر 2017 461,200. 00 سپتامبر 2017 78.10 جون 1973 485,000. 00 مارس 2017 ریال بی ان فصلنامه جون 1973-دسامبر 2017

شاخصهای مرتبط با پایگاه پولی ایران: استفاده: اسکناس و سکه در گردش

شاخص های مرتبط اخرین فرکانس دامنه
پایگاه پولی ایران: استفاده: اسکناس و سکه در گردش 460,800. 00 دسامبر 2017 فصلنامه جون 1973-دسامبر 2017
پایگاه پولی ایران: منابع 1,994,500. 00 دسامبر 2017 فصلنامه جون 1973-دسامبر 2017
پایگاه پولی ایران: منابع: بانک مرکزی: داراییهای خارجی: خالص 1,913,300. 00 دسامبر 2017 فصلنامه جون 1973-دسامبر 2017
پایگاه پولی ایران: منابع: بانک مرکزی: داراییهای خارجی 3,701,400. 00 دسامبر 2017 فصلنامه جون 1973-دسامبر 2017
پایگاه پولی ایران: منابع: بانک مرکزی: بدهی های خارجی 1,788,100. 00 دسامبر 2017 فصلنامه جون 1973-دسامبر 2017
پایگاه پولی ایران: منابع: بانک مرکزی: مطالبات بخش دولتی: خالص 279,900. 00 دسامبر 2017 فصلنامه جون 1973-دسامبر 2017
پایگاه پولی ایران: منابع: بانک مرکزی: مطالبات بخش دولتی 633,500. 00 دسامبر 2017 فصلنامه جون 1973-دسامبر 2017
پایگاه پولی ایران: منابع: بانک مرکزی: سپردههای بخش دولتی 353,600. 00 دسامبر 2017 فصلنامه جون 1973-دسامبر 2017
پایگاه پولی ایران: منابع: بانک مرکزی: مطالبات بانکها 1,130,700. 00 دسامبر 2017 فصلنامه جون 1973-دسامبر 2017
پایگاه پولی ایران: منابع: سایر موارد: خالص -1,329,400. 00 دسامبر 2017 فصلنامه جون 1973-دسامبر 2017
پایگاه پولی ایران: استفاده: سپرده های بانکی نزد بانک مرکزی: قانونی (میلیارد ریال) 1,465,500. 00 دسامبر 2017 فصلنامه جون 1973-دسامبر 2017
پایگاه پولی ایران: استفاده: سپرده های بانکی نزد بانک مرکزی: سایت 68,200. 00 دسامبر 2017 فصلنامه جون 1973-دسامبر 2017
پایگاه پولی ایران: استفاده: اسکناس و سکه در گردش: با ریال 348,600. 00 دسامبر 2017 فصلنامه جون 1973-دسامبر 2017
پایگاه پولی ایران: استفاده: اسکناس و سکه در گردش: با بانک (میلیارد ریال) 112,200. 00 دسامبر 2017 فصلنامه جون 1973-دسامبر 2017

داده های دقیق اقتصادی کلان و خرد که می توانید اعتماد کنید

کاوش کامل ترین مجموعه ای از 6.6 میلیون سری زمانی پوشش بیش از 200 اقتصاد, 20 صنایع و 18 بخش اقتصاد کلان.

سری ایران کی

خرید داده های انتخاب شده

حسابهای ملی اخرین فرکانس دامنه
پیش بینی: تولید ناخالص داخلی سرانه 21,592.908 2028 سالانه 1981 - 2028
پیش بینی: تولید ناخالص داخلی اسمی سرانه (دلار) 23,511.917 2028 سالانه 1981 - 2028
پیش بینی: رشد تولید ناخالص داخلی واقعی (%) 2.047 2028 سالانه 1981 - 2028
رشد تورم تولید ناخالص داخلی (%) 51.5 مارس 2022 فصلنامه جولای 1989-مارس 2022
تولید ناخالص داخلی سرانه (دلار) 11,556.954 2021 سالانه 1960 - 2021
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص (منگنز دلار) 141,470. 831 مارس 2022 فصلنامه جولای 1988-مارس 2022
تولید ناخالص ملی (تولید ناخالص ملی) 833,301.436 2020 سالانه 1959 - 2020
نرخ پس انداز ناخالص (%) 40.4 دسامبر 2021 فصلنامه جولای 1988-دسامبر 2021
سرمایه گذاری: % از تولید ناخالص داخلی (%) 32.9 مارس 2022 فصلنامه جولای 1988-مارس 2022
تولید ناخالص داخلی اسمی (منگنز دلار) 393,335. 2 دسامبر 2021 فصلنامه جولای 1988-دسامبر 2021
رشد تولید ناخالص داخلی اسمی (%) 58.939 دسامبر 2021 فصلنامه جون 1989-دسامبر 2021
هزینه مصرف خصوصی (منگنز دلار) 193,902. 307 مارس 2022 فصلنامه جولای 1988-مارس 2022
مصرف خصوصی: % از تولید ناخالص داخلی (%) 45.2 مارس 2022 فصلنامه جولای 1988-مارس 2022
هزینه مصرف عمومی (منگنز دلار) 48,485. 710 دسامبر 2021 فصلنامه جولای 1988-دسامبر 2021
مصرف عمومی : % از تولید ناخالص داخلی (%) 18.0 مارس 2022 فصلنامه جولای 1988-مارس 2022
رشد واقعی تولید ناخالص داخلی (%) 5.0 مارس 2022 فصلنامه جولای 1989-مارس 2022
مجموع تجارت کالا و خدمات: % از تولید ناخالص داخلی اسمی (%) 44.699 2020 سالانه 1959 - 2020
تولید اخرین فرکانس دامنه
تولید طلا (کیلوگرم) 7,600.000 2020 سالانه 1990 - 2020
رشد شاخص تولید صنعتی (%) 12.7 مارس 2017 ماهانه ژانویه 1958-مارس 2017
تولید مواد معدنی (متریک تن) 409,474,050.000 2020 سالانه 2009 - 2020
تولید وسایل نقلیه موتوری (واحد) 894,298.000 2021 سالانه 1999 - 2021
تولید نقره (تن متریک) 50.000 2020 سالانه 1990 - 2020
دولت و دارایی عمومی اخرین فرکانس دامنه
پیش بینی: مخارج دولت 60,979,884.608 2028 سالانه 1991 - 2028
پیش بینی: بدهی خالص دولت 136,419,748.839 2028 سالانه 1997 - 2028
پیش بینی: عواید دولت 33,205,756.197 2028 سالانه 1991 - 2028
عواید مالیاتی (منگنز دلار) 38,295.238 2019 سالانه 1996 - 2019
بدهی دولت: % از تولید ناخالص داخلی (%) 8.8 مارس 2022 فصلنامه مارس 1998-مارس 2022
تراز مالی تلفیقی (منگنز دلار) -13,054. 478 مارس 2020 فصلنامه جولای 2005-مارس 2020
مالیات: % از تولید ناخالص داخلی (%) 5.9 2019 سالانه 1996 - 2019
تراز مالی تلفیقی: % از تولید ناخالص داخلی (%) -4.8 مارس 2019 فصلنامه مارس 2006-مارس 2019
جمعیتی و بازار کار اخرین فرکانس دامنه
پیش بینی: جمعیت (فرد منگنز) 90.061 2027 سالانه 1980 - 2027
پیش بینی: نرخ بیکاری (%) 9.998 2027 سالانه 1990 - 2027
نرخ مشارکت نیروی کار (%) 40.9 جولای 2022 فصلنامه جولای 2018-جولای 2022
رشد بهره وری نیروی کار (%) 9.05 2020 سالانه 1992 - 2020
جمعیت (فرد منگنز) 84.0 2021 سالانه 1950 - 2021
نرخ بیکاری (%) 8.90 دسامبر 2021 فصلنامه جولای 2001-دسامبر 2021
بررسی تجارت داخلی و خانگی اخرین فرکانس دامنه
فروش وسایل نقلیه موتوری: خودروهای تجاری (واحد) 36,487. 000 دسامبر 2019 نیمه سالانه دسامبر 2005-دسامبر 2019
فروش وسایل نقلیه موتوری: خودروهای سواری (واحد) 619,028. 000 دسامبر 2019 نیمه سالانه دسامبر 2005-دسامبر 2019
فروش وسایل نقلیه موتوری (واحد) 655,515 2019 سالانه 2005 - 2019
رشد فروش وسایل نقلیه موتوری (%) -31.7 2019 سالانه 2006 - 2019

شاخص های بیشتر برای ایران

شاخص ها اخرین فرکانس دامنه
پی پی اس ایران: تولیدی: کربن و محصولات نفتی تصفیه شده (سپتامبر 1997-مارس 1998=100) 650.40 مارس 2009 ماهانه جون 2002-مارس 2009
پی پی اس ایران: تولیدی: محصولات شیمیایی و پتروشیمی (سپتامبر 1997-اسفند 1998=100) 489.60 مارس 2009 ماهانه جون 2002-مارس 2009
ایران پی پی: تولیدی: محصولات فلزی ساخته شده به غیر از ماشین (سپتامبر 1997-اسفند 1998=100) 476.70 مارس 2009 ماهانه جون 2002-مارس 2009
ایران پی پی: تولیدی: ماشین سازی (سپتامبر 1997-اسفند 1998=100) 282.20 مارس 2009 ماهانه جون 2002-مارس 2009
ایران پی پی: تولیدی: ترانسفورماتور و تجهیزات الکتریکی (سپتامبر 1997-اسفند1998=100) 397.80 مارس 2009 ماهانه جون 2002-مارس 2009
پی پی اس ایران: تولیدی: پزشکی, ابزار دقیق و نوری (سپتامبر 1997-اسفند 1998=100) 326.20 مارس 2009 ماهانه جون 2002-مارس 2009
پی پی اس ایران: تولیدی: وسایل نقلیه موتوری و تجهیزات مرتبط (سپتامبر 1997-اسفند 1998=100) 220.00 مارس 2009 ماهانه جون 2002-مارس 2009
ایران پی پی: تولیدی: مبلمان و غیره (سپتامبر 1997-اسفند1998=100) 552.60 مارس 2009 ماهانه جون 2002-مارس 2009
تعمیرات وسایل نقلیه موتوری ایران (اسفند 1997-اسفند 1998=100) 561.80 مارس 2009 ماهانه جون 2001-مارس 2009
پی پی اس ایران: هتل ها و رستوران ها (سپتامبر 1997-مارس 1998=100) 694.40 مارس 2009 ماهانه جون 2001-مارس 2009
پی پی اس ایران: حمل و نقل, ذخیره سازی و ارتباطات (سپتامبر 1997-مارس1998=100) 498.20 مارس 2009 ماهانه جون 2001-مارس 2009
پی پی اس ایران: حمل و نقل, ذخیره سازی و ارتباطات: حمل و نقل زمینی (سپتامبر 1997-اسفند 1998=100) 510.20 مارس 2009 ماهانه جون 2002-مارس 2009
پی پی اس ایران: حمل و نقل, ذخیره سازی و ارتباطات: حمل و نقل هوایی (سپتامبر 1997-اسفند 1998=100) 626.30 مارس 2009 ماهانه جون 2002-مارس 2009
پی پی اس ایران: حمل و نقل, ذخیره سازی و ارتباطات: پست و مخابرات (سپتامبر 1997-اسفند 1998=100) 231.10 مارس 2009 ماهانه جون 2002-مارس 2009
میانجیگری مالی ایران (سپتامبر 1997-مارس1998=100) 925.20 مارس 2009 ماهانه جون 2001-مارس 2009
پی پی اس ایران: املاک و مستغلات, اجاره و فعالیت های تجاری (سپتامبر 1997-مارس1998=100) 755.90 مارس 2009 ماهانه جون 2001-مارس 2009
شاخص تورم مصرف کننده ایران: مددکاری بهداشتی و اجتماعی (سپتامبر 1997-مارس1998=100) 817.80 مارس 2009 ماهانه جون 2001-مارس 2009
شاخص تورم مصرف کننده ایران: سایر فعالیتهای اجتماعی و خدمات شخصی (سپتامبر 1997-مارس1998=100) 725.50 مارس 2009 ماهانه جون 2001-مارس 2009
گروه های ویژه: کشاورزی, دامداری, جنگلداری و ماهیگیری (سپتامبر 1997-اسفند1998=100) 585.20 مارس 2009 ماهانه جون 2001-مارس 2009
پی پی اس ایران: گروه های ویژه: معدن و معدن و تولید و برق (سپتامبر 1997-مرداد 1998=100) 407.50 مارس 2009 ماهانه جون 2001-مارس 2009
پی پی اس ایران: گروه های ویژه: خدمات (سپتامبر 1997-اسفند 1998=100) 669.20 مارس 2009 ماهانه جون 2001-مارس 2009
شاخص قیمت صادرات ایران: محصولات دامی (1997-مارس1998=100) 649.60 مارس 2009 ماهانه مه 2006-مارس 2009
شاخص قیمت صادرات ایران: محصولات گیاهی (مارس 1997-مارس 1998=100) 502.60 مارس 2009 ماهانه مه 2006-مارس 2009
شاخص قیمت صادرات ایران: محصولات گیاهی: سبزی خوراکی, ریشه های خاص ( سپتامبر 1997-اسفند1998=100) 545.30 مارس 2009 ماهانه مه 2007-مارس 2009
شاخص قیمت صادرات ایران: محصولات گیاهی: میوه و خشکبار خوراکی (سپتامبر 1997-اسفند1998=100) 431.30 مارس 2009 ماهانه مه 2007-مارس 2009
شاخص قیمت صادرات ایران: محصولات گیاهی: قهوه و چای و ادویه جات ترشی جات (سپتامبر 1997-مارس1998=100) 1,272. 70 مارس 2009 ماهانه مه 2007-مارس 2009
شاخص قیمت صادرات ایران: محصولات گیاهی: دانه های روغنی و میوه های روغنی (1997-مارس 1998=100) 216.50 مارس 2009 ماهانه مه 2007-مارس 2009
شاخص قیمت صادرات ایران: چربیها و روغنهای حیوانی یا گیاهی (1997-مارس1998=100) 431.90 مارس 2009 ماهانه مه 2006-مارس 2009
شاخص قیمت صادرات ایران: تهیه مواد غذایی, نوشیدنی و دخانیات (سپتامبر 1997-مارس 1998=100) 634.90 مارس 2009 ماهانه مه 2006-مارس 2009
شاخص قیمت صادرات ایران: محصولات معدنی (مارس 1997-مارس 1998=100) 980.30 مارس 2009 ماهانه مه 2006-مارس 2009
شاخص بهای صادرات ایران: محصولات صنایع شیمیایی یا متفقین (1997-مارس 1998=100) 683.80 مارس 2009 ماهانه مه 2006-مارس 2009
شاخص قیمت صادرات ایران: سی پی: عصاره دباغی یا رنگرزی (سپتامبر 1997-اسفند1998=100) 191.50 مارس 2009 ماهانه مه 2007-مارس 2009
شاخص قیمت صادرات ایران: صابون, عوامل فعال سطحی ارگانیک (سپتامبر 1997-اسفند1998=100) 376.70 مارس 2009 ماهانه مه 2007-مارس 2009
شاخص قیمت صادرات ایران: سی پی: محصولات شیمیایی متفرقه (مارس 1997-مارس 1998=100) 567.60 مارس 2009 ماهانه مه 2007-مارس 2009
شاخص قیمت صادرات ایران: پلاستیک, لاستیک و مقالات (سپتامبر 1997-اسفند1998=100) 346.20 مارس 2009 ماهانه مه 2006-مارس 2009
شاخص قیمت صادرات ایران: پوست و چرم و مقالات (سپتامبر 1997-اسفند1998=100) 440.10 مارس 2009 ماهانه مه 2006-مارس 2009
شاخص قیمت صادرات ایران: مقالات چوب و چوب (سپتامبر 1997-اسفند1998=100) 754.20 مارس 2009 ماهانه مه 2006-مارس 2009
شاخص قیمت صادرات ایران: مقالات نساجی و منسوجات (سپتامبر 1997-اسفند1998=100) 429.10 مارس 2009 ماهانه مه 2006-مارس 2009
شاخص قیمت صادرات ایران: منسوجات و منسوجات: الیاف نساجی گیاهی و. (سپتامبر 1997-مار1998=100) 224.10 مارس 2009 ماهانه مه 2007-مارس 2009
شاخص قیمت صادرات ایران: منسوجات و منسوجات مقالات: رشته های دست ساز (سپتامبر 1997-اسفند 1998=100) 214.00 مارس 2009 ماهانه مه 2007-مارس 2009
شاخص قیمت صادرات ایران: منسوجات و منسوجات: فرش و سایر نساجی. (سپتامبر 1997-مار1998=100) 447.40 مارس 2009 ماهانه مه 2007-مارس 2009
شاخص قیمت صادرات ایران: منسوجات و منسوجات: دسترسی به پوشاک و پوشاک. (سپتامبر 1997-مار1998=100) 457.60 مارس 2009 ماهانه مه 2007-مارس 2009
شاخص قیمت صادرات ایران: کفش (سپتامبر 1997-مارس1998=100) 373.40 مارس 2009 ماهانه مه 2006-مارس 2009
شاخص قیمت صادرات ایران: محصولات سنگی (سپتامبر 1997-اسفند1998=100) 372.20 مارس 2009 ماهانه مه 2006-مارس 2009
شاخص قیمت صادرات ایران: مقالات فلزات پایه و فلزات پایه (مارس 1997-مارس 1998=100) 577.30 مارس 2009 ماهانه مه 2006-مارس 2009
شاخص قیمت صادرات ایران: فلزات پایه و فلز پایه مقالات: اهن یا فولاد مقاله. (سپتامبر 1997-مار1998=100) 661.30 مارس 2009 ماهانه مه 2007-مارس 2009
شاخص قیمت صادرات ایران: فلزات پایه و فلز پایه مقالات: مس (مارس 1997-مارس 1998=100) 471.10 مارس 2009 ماهانه مه 2007-مارس 2009
شاخص قیمت صادرات ایران: فلزات پایه و فلزات پایه مقالات: الومینیوم (مارس 1997-مارس 1998=100) 72.50 مارس 2009 ماهانه مه 2007-مارس 2009
شاخص قیمت صادرات ایران: ماشین و لوازم مکانیکی و تجهیزات الکتریکی (سپتامبر 1997-مارس1998=100) 601.40 مارس 2009 ماهانه مه 2006-مارس 2009
شاخص قیمت صادرات ایران: وسایل نقلیه و تجهیزات حمل و نقل همراهی (مارس 1997-مارس 1998=100) 207.40 مارس 2009 ماهانه مه 2006-مارس 2009
شاخص قیمت صادرات ایران: ابزار نوری-دقیق و پزشکی (سپتامبر 1997-مارس 1998=100) 502.60 مارس 2009 ماهانه مه 2006-مارس 2009
شاخص بهای مصرف کننده ایران: شهری: غذا و نوشیدنی و دخانیات (سپتامبر 1997-اسفند1998=100) 396.90 مارس 2007 ماهانه ژانویه 2002-مارس 2007
شاخص بهای مصرف کننده ایران: شهری: بی تی: غذا (مارس 1997-مارس 1998=100) 398.70 مارس 2007 ماهانه جولای 2002-مارس 2007
شاخص بهای مصرف کننده ایران: شهری: بی تی: غذا: برای منزل (سپتامبر 1997-اسفند1998=100) 398.50 مارس 2007 ماهانه جولای 2002-مارس 2007
شاخص بهای مصرف کننده ایران: شهری: بی تی تی: غذا: برای خانه: نان, برنج و سرس. (سپتامبر 1997-مار1998=100) 335.20 مارس 2007 ماهانه جولای 2002-مارس 2007
شاخص بهای مصرف کننده ایران: شهری: بی تی: غذا: برای خانه: پالس (مارس 1997-مارس 1998=100) 496.70 مارس 2007 ماهانه جولای 2002-مارس 2007
شاخص قیمت مصرف کننده ایران (شاخص تورم مصرف کننده): شهری: بریتیش کلمبیا: غذا: برای خانه: محصولات لبنی و ه. (سپتامبر 1997-اسفند1998=100) 362.50 مارس 2007 ماهانه جولای 2002-مارس 2007
شاخص بهای مصرف کننده ایران: شهری: بی تی تی: غذا: برای خانه: گوشت, مرغ و فی. (سپتامبر 1997-مار1998=100) 453.70 مارس 2007 ماهانه جولای 2002-مارس 2007
شاخص بهای مصرفی ایران: شهری: بی تی تی: غذا: برای خانه: میوه و سبزی. (سپتامبر 1997-مار1998=100) 476.40 مارس 2007 ماهانه جولای 2002-مارس 2007
شاخص بهای مصرفی ایران: شهری: بی تی تی: غذا: برای خانه: چربی, روغن و بیوت. (سپتامبر 1997-مار1998=100) 245.50 مارس 2007 ماهانه جولای 2002-مارس 2007
شاخص بهای مصرف کننده ایران (شاخص تورم مصرف کننده): شهری: بی تی: غذا: برای خانه: محصولات قندی و ح. (سپتامبر 1997-مارس 1998=100) 311.80 مارس 2007 ماهانه جولای 2002-مارس 2007
شاخص بهای مصرف کننده ایران: شهری: بی تی: غذا: برای خانه: چای خشک (سپتامبر 1997-اسفند1998=100) 192.40 مارس 2007 ماهانه جولای 2002-مارس 2007
شاخص بهای مصرف کننده ایران: شهری: بی تی: غذا: برای خانه: دیگران (سپتامبر 1997-مارس 1998=100) 264.40 مارس 2007 ماهانه جولای 2002-مارس 2007
شاخص بهای مصرف کننده ایران (شاخص تورم مصرف کننده): شهری: بی تی: غذا: دور از خانه (سپتامبر 1997-اسفند1998=100) 403.70 مارس 2007 ماهانه جولای 2002-مارس 2007
شاخص بهای مصرف کننده ایران: شهری: بی تی: نوشیدنی ها (مارس 1997-مارس 1998=100) 349.00 مارس 2007 ماهانه جولای 2002-مارس 2007
شاخص بهای مصرف کننده ایران: شهری: بی تی: دخانیات (سپتامبر 1997-مارس 1998=100) 356.00 مارس 2007 ماهانه جولای 2002-مارس 2007
شاخص بهای مصرف کننده ایران: شهری: مسکن, اب, سوخت و برق (هرتزو) (سپتامبر 1997-مارس1998=100) 476.50 مارس 2007 ماهانه ژانویه 2002-مارس 2007
شاخص بهای مصرف کننده ایران: شهری: هنگ کنگ: مسکن (سپتامبر 1997-مارس 1998=100) 477.90 مارس 2007 ماهانه جولای 2002-مارس 2007
شاخص بهای مصرف کننده ایران: شهری: هنگ کنگ: مسکن: اجاره خانه های مسکونی (سپتامبر 1997-مارس 1998=100) 473.50 مارس 2007 ماهانه جولای 2002-مارس 2007
شاخص قیمت مصرف کننده ایران( شاخص تورم مصرف کننده): شهری: هربرت دبلیو: مسکن: صاحب خانه های اشغالی رنتا. (سپتامبر 1997-مار1998=100) 483.50 مارس 2007 ماهانه جولای 2002-مارس 2007
شاخص بهای مصرفی ایران: شهری: هنگ کنگ: مسکن: خدمات تعمیر و نگهداری. (سپتامبر 1997-مار1998=100) 421.90 مارس 2007 ماهانه جولای 2002-مارس 2007
شاخص بهای مصرف کننده ایران: شهری: اب, سوخت و برق (سپتامبر 1997-مارس1998=100) 455.80 مارس 2007 ماهانه جولای 2002-مارس 2007
شاخص بهای مصرف کننده ایران: شهری: اثاثیه و عملیات خانگی (سپتامبر 1997-مارس 1998=100) 252.10 مارس 2007 ماهانه ژانویه 2002-مارس 2007
شاخص بهای مصرف کننده ایران: شهری: حمل و نقل و ارتباطات (سپتامبر 1997-مارس 1998=100) 286.30 مارس 2007 ماهانه ژانویه 2002-مارس 2007
شاخص بهای مصرف کننده ایران: شهری: مراقبت های پزشکی (مارس 1997-مارس 1998=100) 506.60 مارس 2007 ماهانه ژانویه 2002-مارس 2007
شاخص بهای مصرف کننده ایران: شهری: تفریح و خواندن و تحصیلات (سپتامبر 1997-اسفند1998=100) 369.00 مارس 2007 ماهانه ژانویه 2002-مارس 2007
شاخص قیمت مصرف کننده ایران( شاخص تورم مصرف کننده): شهری: گروه های ویژه: مسکن, اب, سوخت و. (سپتامبر 1997-مار1998=100) 476.50 مارس 2007 ماهانه جولای 2002-مارس 2007
شاخص بهای مصرف کننده ایران: شهری: غذا و نوشیدنی (سپتامبر 2004-مارس2005=100) 320.00 2012 سالانه 1991 - 2012
شاخص بهای مصرف کننده ایران: شهری: مسکن, اب, برق, گاز و سایر موارد. (سپتامبر 2004-مارس2005=100) 279.30 2012 سالانه 1991 - 2012
شاخص بهای مصرفی ایران: شهری: تجهیز, تجهیزات خانگی و تار و مار. (سپتامبر 2004-مارس2005=100) 241.20 2012 سالانه 1991 - 2012
پی پی اس ایران: کشاورزی و دامداری و جنگلداری (سپتامبر 1997-اسفند 1998=100) 537.80 2009 سالانه 1991 - 2009
شاخص قیمت صادرات ایران: محصولات صنایع شیمیایی یا متفقین (مارس 1997-مارس 1998=100) 831.90 2009 سالانه 1998 - 2009
شاخص قیمت صادرات ایران: چوب و محصولات چوبی (سپتامبر 1997-اسفند1998=100) 839.90 2009 سالانه 1998 - 2009
شاخص بهای مصرف کننده ایران: شهری: غذا و نوشیدنی و دخانیات (سپتامبر 1997-مارس 1998=100) 353.90 2007 سالانه 1991 - 2007
شاخص بهای مصرف کننده ایران: شهری: مسکن, اب, سوخت و برق (سپتامبر 1997-مارس1998=100) 442.70 2007 سالانه 1991 - 2007
پایگاه پولی ایران: منابع 1,994,500. 00 دسامبر 2017 فصلنامه جون 1973-دسامبر 2017
پایگاه پولی ایران: منابع: بانک مرکزی: داراییهای خارجی: خالص 1,913,300. 00 دسامبر 2017 فصلنامه جون 1973-دسامبر 2017
پایگاه پولی ایران: منابع: بانک مرکزی: داراییهای خارجی 3,701,400. 00 دسامبر 2017 فصلنامه جون 1973-دسامبر 2017
پایگاه پولی ایران: منابع: بانک مرکزی: بدهی های خارجی 1,788,100. 00 دسامبر 2017 فصلنامه جون 1973-دسامبر 2017
پایگاه پولی ایران: منابع: بانک مرکزی: مطالبات بخش دولتی: خالص 279,900. 00 دسامبر 2017 فصلنامه جون 1973-دسامبر 2017
پایگاه پولی ایران: منابع: بانک مرکزی: مطالبات بخش دولتی 633,500. 00 دسامبر 2017 فصلنامه جون 1973-دسامبر 2017
پایگاه پولی ایران: منابع: بانک مرکزی: سپردههای بخش دولتی 353,600. 00 دسامبر 2017 فصلنامه جون 1973-دسامبر 2017
پایگاه پولی ایران: منابع: بانک مرکزی: مطالبات بانکها 1,130,700. 00 دسامبر 2017 فصلنامه جون 1973-دسامبر 2017
پایگاه پولی ایران: منابع: سایر موارد: خالص -1,329,400. 00 دسامبر 2017 فصلنامه جون 1973-دسامبر 2017
پایگاه پولی ایران: استفاده: سپرده های بانکی نزد بانک مرکزی: قانونی (میلیارد ریال) 1,465,500. 00 دسامبر 2017 فصلنامه جون 1973-دسامبر 2017
پایگاه پولی ایران: استفاده: سپرده های بانکی نزد بانک مرکزی: سایت 68,200. 00 دسامبر 2017 فصلنامه جون 1973-دسامبر 2017
پایگاه پولی ایران: استفاده: اسکناس و سکه در گردش: با ریال 348,600. 00 دسامبر 2017 فصلنامه جون 1973-دسامبر 2017
پایگاه پولی ایران: استفاده: اسکناس و سکه در گردش: با بانک (میلیارد ریال) 112,200. 00 دسامبر 2017 فصلنامه جون 1973-دسامبر 2017
سپردههای بینایی ایران: با بانکها و موسسات اعتباری 1,237,000.00 2017 سالانه 1974 - 2017
سپردههای غیر بینایی ایران: نزد بانکها و موسسات اعتباری 10,903,600.00 2017 سالانه 1974 - 2017

گزینه های قیمت گذاری ما را بررسی کنید.

کاوش کامل ترین مجموعه ای از 6.6 میلیون سری زمانی پوشش بیش از 200 اقتصاد, 20 صنایع و 18 بخش اقتصاد کلان.

ثبت دیدگاه

مجموع دیدگاهها : 0در انتظار بررسی : 0انتشار یافته : ۰
قوانین ارسال دیدگاه
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.